Trender - 2019

- Trender kring medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökning

Vi noterar att medarbetarundersökningar som görs en gång per år fortsätter att vara populärt. Medarbetarundersökningen används som underlag för strategisk organisationsutveckling. Önskan är att få en helhetsbild av arbetssituationen inom organisationen, inte minst för att man behöver svar på flera frågor i kombination, för att få större insikt i olika typer av utmaningar. Målet är att få en sund arbetsmiljö och med detta oftast en effektivare organisation.


Ipad-Puls


PULS-mätningar är trendande

Med PULS-mätningar menar vi kortare uppföljande mätningar inom arbetsmiljöområdet som vänder sig till personalen inom organisationen. Vid PULS-mätningar behöver organisationen bestämma hur man tänker använda resultaten, vem som ska ansvara för PULS-mätningen (chef eller HR) samt hur många frågor och hur ofta medarbetare ska svara.

Styrkor med PULS-mätningar

En styrka med PULS-mätningar är att man under året synliggör trender samt hur olika tidsspecifika aspekter såsom belastning, årstider, beslut, utvecklingssamtal etc. påverkar olika frågor. Man kan med PULS-mätningar få snabb återkoppling kring hur t. ex. engagemanget, välmående, framtidsbild etc. utvecklas under året. Man kan även få tydliga grafer som visar hur olika frågor och index varierar över tid under t. ex. ett år.

Konferens

Att PULS-mätningar fungerar bekräftas av processansvarig HR-strateg från en svensk organisation med cirka 2000 medarbetare som tillsammans med Zondera genomfört ett flertal mätningar och undersökningar, däribland medarbetarundersökningar.

Konferens

Kombinationer av medarbetarundersökningar och tjänster

Det är vanligt att våra kunder kombinerar dessa två typer av mätningar, årlig medarbetarundersökning och PULS-mätningar. På detta sätt fångas det bästa ur båda världar in: Ett större statistikunderlag att arbeta med för organisationsutveckling och möjlighet att följa hur prioriterade frågor trendar över tid. Denna kombination av stora och små medarbetarundersökningar inom ramen för samma portal/internetverktyg, kompletterat med en utvecklad process för återkoppling, uppföljning och ledarskapsstöd vid behov, tycks ge bäst effekt vid arbetet med att utveckla organisationen och arbetsmiljön.

Kontakta oss gärna för att veta mer om våra undersökningar, analyser och tjänster - Zondera - kontakt

Publicerat 2019-08-09


Back to bulletins