Glossary

Ordlista

Explanation is only available in swedish at the moment. Please contact us for further information.

Analysis

Analys innebär att dela upp ett komplext ämne i flera mindre delar för att ... Read more

Coaching

Coaching eller coachning är en lösningsfokuserad teknik för att hjälpa ... Read more

Questionnaire

En enkät är en undersökning med frågor som ställs till olika människor ... Read more

Facilitate

Att facilitera innebär att underlätta ett arbete, uppdrag eller ärende ... Read more

Form

Ett formulär, eller frågeformulär som det också heter, är ett dokument ... Read more

Question battery

Frågebatteri är en uppsättning frågor eller frågeställningar som förekommer ... Read more

Regulation

En föreskrift är regler som en myndighet har beslutat om. Föreskrifter är bindande ... Read more

Action plan

En handlingsplan är en detaljerad plan med konkreta åtgärder ... Read more

Human capital

Humankapital är människors kunskap, färdigheter och egenskaper ... Read more

Index

Ett index är ett mått som sammanfattar flera olika indikatorer (variabler) ... Read more

Victimisation

Kränkande särbehandling innebär att någon form av kränkande handlingar ... Read more

Employee survey

En medarbetarenkät är en enkät som syftar till att låta medarbetarna ... Read more

Organizational development

Organisationsutveckling är en kontinuerlig förbättring av hur en organisation ... Read more

Organizational work environment

Organisatorisk arbetsmiljö är ett begrepp som ingår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ... Read more

Respondent

En respondent är en person som svarar på en enkät ... Read more

Systematic Work Environment (SWE/SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) handlar om att undersöka, bedöma ... Read more

Survey

En undersökning är ett sätt att systematiskt samla in, analysera ... Read more

Web survey

En webbenkät är en enkät där enkätdeltagarna svarar på ... Read more

Workshop

En workshop eller arbetsseminarium är en form av träningssession ... Read more

Contact us

Fill in your contact info to get in touch with us