Välfungerande organisationer

Topporganisationer

Vad kännetecknar organisationerna med de bästa resultaten i medarbetarundersökningar?

Som specialister på medarbetarundersökningar genomför vi på Zondera många undersökningar per år. Resultaten varierar utifrån organisationernas olika förutsättningar under året och det arbete som lagts ner på att utveckla grupper och verksamheten.

Men vad är det egentligen som kännetecknar organisationer med toppresultat i medarbetarundersökningen?

Jämför man resultaten från välfungerande organisationer med resultaten för alla organisationer i vår databas blir det tydligt att vissa områden är särskilt viktiga: Utveckling och kommunikation är nyckelorden.

Bakgrund

I en analys av data från drygt 40 toppresterande organisationer undersöktes vilka frågor som visar störst positiv avvikelse till snittet i vår databas. Organisationerna återfinns både inom offentlig och privat sektor, bland större samt mindre organisationer.

Frågorna har i snitt 13 891 individuella svar. De undersöktes på skillnader av minst 10 procentenheter gällande andel positiva svar samt minst 0,25 enheter skillnad i medelvärde.

(Nb. Frågorna bedöms på en skala från 1-5 och utvärderas med andel positiva svar räknad som andel 4:or och 5:or.)

Topporganisationer

Öppenhet för nya idéer och medarbetarens utveckling

Organisationens öppenhet för nya idéer och hur dessa hanteras toppar listan av frågor där topporganisationer avviker mest från resten. Är organisationen öppen för att utveckla nya sätt att arbeta?

De organisationer med högst resultat i medarbetarundersökning har en högre andel medarbetare som instämmer i påståendena att nya idéer uppmuntras samt att förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt. Andelen positiva svar på dessa frågor ligger 17 procentenheter högre än på svenska arbetsplatser i genomsnitt. För frågan om nya idéer uppmuntras ligger exempelvis andelen positiva svar på 80% i toppgruppen jämfört med 63% i genomsnitt. Även frågorna om medarbetarna får möjlighet att utbilda sig och att cheferna uppmuntrar till kompetensutveckling bedöms mycket högre i organisationer med de bästa resultaten.

Topporganisationer

Förtroende och kommunikation

Medarbetarnas förtroende för ledningen är avgörande och kommunikation är en väsentlig del av framgångsreceptet. I listan över frågor där topporganisationer glänser mest dyker flera frågor kring kommunikation upp. Frågorna handlar bl.a. om ifall ledningens kommunikation upplevs som öppen och ärlig. De handlar även om närmaste chefens förmåga att tydligt kommunicera både nyheter och mål. Med bra kommunikation som grund har 79% av medarbetarna förtroende för ledningen, jämfört med 64% på svenska snittarbetsplatser.Medarbetarnas förtroende för ledningen är avgörande och kommunikation är en väsentlig del av framgångsreceptet. I listan över frågor där topporganisationer glänser mest dyker ämnen kring kommunikation upp. Frågorna handlar om ifall ledningen upplevs som öppen och ärlig i sitt sätt att kommunicera. De handlar även om närmaste chefens förmåga att tydligt kommunicera både nyheter och mål. Detta ger resultat och i topporganisationer har 79% av medarbetarna förtroende för ledningen, jämfört med 64% på svenska snittarbetsplatser.

Nyanställdas upplevelse

Någonting som ingen organisation borde glömma bort är hur nyanställda medarbetare introduceras. De organisationer som lyckas med att gestalta en ny medarbetares första tid har goda chanser att även uppnå goda resultat i andra områden. Dessutom har en lyckad introduktion stor potential att påverka både verksamhetens effektivitet som personalomsättningen positivt. Det överraskar därför inte att både introduktion till organisationen och själva arbetet får högre andel positiva svar i topporganisationer.

En viktig förutsättning för att kunna jobba med de frågor som är viktiga för organisationen är en helhetsbild av vilka styrkor och utvecklingsområden som finns. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa just din organisation!

Publicerat 2022-03-24


Back to bulletins