Det goda medarbetarskapet

- Vad innebär ett gott medarbetarskap?

Medarbetarskap

Vad betyder medarbetarskap?

Medarbetarskap innebär mer än att bara vara anställd. Forskaren Stefan Tengblad beskriver medarbetarskap som relationen till arbete, arbetsgivare samt arbetskamrater och egentligen alla andra kontakter man har inom ramen för det egna arbetet. Att utöva medarbetarskap betyder att vara delaktig och engagerad, men även att själv påverka arbetssituationen och den egna utvecklingen.

Viktiga faktorer för utveckling

För att medarbetarskap ska finnas och utvecklas är följande områden viktiga enligt Hällstén och Tengblad (2006):

  • Förtroende & öppenhet
  • Gemenskap & samarbete
  • Engagemang & meningsfullhet
  • Ansvarstagande & initiativförmåga

Medarbetarskap

Ett gemensamt uppdrag

För att åstadkomma förtroende och öppenhet är det viktigt med dialog både mellan medarbetare och chef samt medarbetare emellan på arbetsplatsen. Sociala aktiviteter med jämna mellanrum frambringar en känsla av gemenskap och hjälper samarbetet. Engagemang och meningsfullhet kräver att medarbetarna är delaktiga i arbetet med vision och utveckling. Genom gemensamma åtaganden skapas initiativförmåga och ansvarstagande. Är dessa faktorer på plats ligger grunden för ett välfungerande medarbetarskap och därmed för en välfungerande organisation.

Har ni koll på om era medarbetare känner sig delaktiga och upplever bra samarbete eller är det dags för en PULS-mätning för att ta reda på det?

Konferens

Mäta och följa upp medarbetarskap

Hur mäter vi medarbetarskap?

Zondera har utvecklat ett index med frågor som mäter medarbetarskap - vårt medarbetarskapsindex. Indexet kan kombineras med en medarbetarundersökning eller användas som fristående PULS-mätning.

Konferens

Hur följer vi upp medarbetarskapet inom organisationen?

Den viktigaste delen av arbetet börjar när resultatet från en medarbetarundersökning är analyserat och klart. Nästa steg är att arbeta med resultatet för att skapa varaktig förändring i de områden resultatet visar att det krävs.

För att följa upp så att förändringsarbetet går åt rätt håll rekommenderar vi att göra snabba PULS-mätningar kring de frågor och områden ni arbetar med.


Process


Vill ni också följa er utveckling och ha koll på era PULS-värden?


PULS-värden


Konsulterna på Zondera har stor erfarenhet av att stötta våra kunder i förändringsarbetet. Kontakta oss gärna för att veta mer om våra undersökningar, analyser och tjänster - Zondera - kontakt


Referenser:

Hällstén, F., & Tengblad, S. (eds.) (2006) Medarbetarskap i Praktiken. Lund: Studentlitteratur.

Tengblad, S. (2009). Medarbetarskap på 60 minuter. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:619613/FULLTEXT01.pdf [2019-09-23].

Publicerat 2019-10-03


Back to bulletins