Medarbetarundersökning


I en medarbetarundersökning får dina anställda möjlighet att berätta vad de tycker om arbetsmiljön, hur de mår och hur de trivs. Varje medarbetarundersökning är unik men målet är alltid att dina anställda ska känna sig nöjda på sin arbetsplats och med sin arbetssituation.

"Alla företag borde göra medarbetarundersökningar!"

Anställda som trivs på jobbet är mer engagerade och har lägre sjukfrånvaro. Med Zonderas medarbetarundersökning får du direkt feedback om hur dina anställda mår.

Tillsammans använder vi resultaten för att utveckla din organisation!

Hur är kommunikationen med cheferna?
Trivs medarbetarna med sina kollegor?

Science

Bygger på vetenskaplig grund

Zonderas medarbetarundersökningar består av relevanta frågor som bygger på vetenskaplig grund och en beprövad metodik. Vi hjälper er att mäta era nyckelfrågor och skapa ett underlag till beslut och uppföljning för att göra organisationen mer effektiv och lönsam. Vi arbetar i partnerskap med HR och chefer genom hela processen och hjälper er att förändra och utveckla organisationen utifrån resultatet.

Zonderas medarbetarundersökningar i korthet

Förberedelser: Våra konsulter förbereder medarbetarundersökningen tillsammans med er. Vi tittar på undersökningens syfte och mål. Därefter utformar vi en enkät som mäter önskade områden av verksamheten.

Genomförande: Era medarbetare deltar i undersökningen genom vårt responsiva och lättanvända verktyg via dator, mobil eller surfplatta. (Medarbetarundersökningen kan även göras via pappersenkät eller telefonintervju.)

Resultat: Resultatet från Zonderas medarbetarundersökningar är alltid tydligt och lätthanterligt. Vi kan även göra presentationer för företagets chefer och medarbetare om så önskas!

Förändring: När undersökningen är klar börjar det viktigaste – förändringsarbetet. Zondera har lång erfarenhet av att stötta våra kunder i detta arbete. Vi hjälper er gärna så att ni får största möjliga nytta av er medarbetarundersökning!

Vår forskning

Zondera arbetar utifrån en övergripande metod för genomförandet av undersökningar som tagits fram av Jan Trost, professor emeritus i sociologi vid Uppsala universitet. Den teoretiska bakgrunden grundar sig på synsättet att enkäter och studier, kvantitativa såväl som kvalitativa, sätter de som förväntas besvara enkäten i centrum och att man söker ta hennes eller hans perspektiv genom hela processen i arbetet med undersökningen.

Vi bygger också vår metodik på Lekvall och Wahlbins modell för att säkerställa att slutsatser och rekommendationer möter syftet med undersökningen. Det är också viktigt att säkerställa att undersökningsfrågorna går att analysera med tanke på syftet samt att målgrupp och urval är välavvägt.

Etik och riktlinjer

Vi har ett etiskt förhållningssätt och följer branschorganisationen ESOMARs riktlinjer.

Det vanligaste syftet i våra undersökningar är att sträva efter en väl fungerande organisation, vilket innefattar god arbetsmiljö och effektivitet. För att uppnå detta arbetar vi sedan tio år med frågor som baseras på forskning av Dr. Laurie J. Bassi.

Fördelar med Zonderas medarbetarundersökningar

Responsiva enkäter: Våra enkäter är responsiva – kan svaras på i dator, mobil eller surfplatta.

Konsultstöd: Resultaten från medarbetarundersökningen analyseras och presenteras alltid av Zonderas erfarna konsulter.

Tydliga rapporter: Rapporterna är lätta att jobba med för chefer.

Bra underlag: HR får en tydlig överblick och möjlighet att själva göra fördjupade analyser.

Portal med alla resultat: I vår portal kan chefer se sitt resultat och själva göra uppföljande PULSmätningar på sitt team.

Effektiv arbetsprocess

Följande struktur kan användas som bas att utgå från vid utformning av er process.

Zonderas process

Kombinera med PULSmätningar

Zonderas PULSmätningar är ett snabbt och resurseffektivt sätt att få en överblick på nuläget i organisationen.

Ta PULSen, antingen för att följa trenden i era nyckelindex, för att rikta fokus mot ett specifikt område eller för att följa upp effekten av förändringsaktiviteter. Chefen håller smidigt koll på att utvecklingen går åt rätt håll för stärkt engagemang och nöjda medarbetare.

Allt finns där i vår lättanvända och interaktiva portal.

Läs mer om våra PULSmätningar

Zonderas vision

Vår vision är att alla ska kunna gå med lätta steg till jobbet. Det arbetet börjar många gånger med en medarbetarundersökning. Därefter följer riktade insatser för att utveckla enskilda chefer och medarbetare, grupper eller hela organisationer.

Kombinera undersökningar

En medarbetarundersökning får extra stor effekt om den kan kombineras med andra aspekter av organisationsutvecklingen. Med Zondera kan du kombinera era medarbetarundersökningar med en kundundersökning eller företagets ledarskapsutveckling.

Kund- och medarbetarundersökning

Zondera har utvecklat en metod där frågor och resultat i undersökningar hos kunder och medarbetare kan kopplas ihop och jämföras. Underlaget kommer hjälpa er att träna medarbetare i ett kunddrivet arbetssätt, att tänka utifrån och in och att skapa ett förhållningssätt där alla tar ansvar för kundupplevelsen.

Med hjälp av det strategiska underlaget kan vi identifiera och utveckla områden hos dina medarbetare som har störst påverkan på kundernas uppfattning om företagets erbjudande.

Diagram över totalindex

Zonderas Totalindex

Måttet som sammanfattar resultatet i er medarbetarundersökning

Zondera använder ett index som sammanfattar resultatet av din medarbetarundersökning som är unik för din organisation. Detta index kallas totalindex. Detta index kallades tidigare medarbetarindex. Det speglar frågor om arbetsmiljö, ledarskap och värderingar.

Läs mer om våra index

Produktblad

Ladda ner våra produktblad för en sammanfattning om våra undersökningar, utbildningar, produkter och tjänster.

Kunder

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig