Tyresö Kommun

”Det är av stor betydelse att alla medarbetare trivs och mår bra på sin arbetsplats.”

Varför utför ni medarbetarundersökningar inom kommunen?

På Tyresö kommun vill vi veta vad våra medarbetare tycker, fungerar bra samt mindre bra på jobbet. Det är av stor betydelse för oss att alla medarbetare på Tyresö kommun trivs och mår bra på sin arbetsplats. Medarbetarundersökningen gör det möjligt att låta allas åsikter få höras.

Medarbetarundersökningen ger oss även möjlighet att ta reda på hur organisationen mår och identifiera utvecklingsområden, såväl på enhetsnivå som på ett mer övergripande plan.

Notholmen, Tyresö Slott

Så blir undersökningen en katalysator för utveckling

Eftersom vi är en så stor organisation måste det yttersta ansvaret i att arbeta med resultatet ligga ute hos cheferna. Centralt ifrån kan vi bidra med arbetssätt, verktyg och stödmaterial, tips och råd, medan arbetet i praktiken måste ligga på enhetsnivå. Alla överordnade chefer får utöver sitt eget resultat även ta del av sina underordnade chefers rapporter, för att på så sätt kunna identifiera behov av insatser såväl på enhetsnivå som på verksamhetsövergripande nivå.

Jonas Jansfors, HR-chef, och Tove Andersén, HR-specialist, berättar hur Tyresö kommun använder medarbetarundersökningar från Zondera som katalysator för utvecklingen av sin organisation, chefer och medarbetare.

Stöd i processen

Alla chefer får i samband med resultatutskicken tillgång till en Tyresö-specifik handbok innehållande beskrivning av hur resultatrapporterna tolkas samt information om hur de kan och bör arbeta vidare tillsammans med sina medarbetare. Det är viktigt att cheferna vet vilka förväntningar som finns på dem i arbetet med resultatet. Handboken innehåller även förslag på hur en workshop kan hållas för att tillsammans på enheten ta fram mål, samt aktiviteter som ska genomföras i syfte att bidra till att nå målen. I samma handbok framgår kontaktuppgifter till bl.a. Zondera, som kan kontaktas vid behov och önskemål från respektive chef om stöd i att exempelvis hålla workshops med arbetsgruppen.

”Låga resultat är inte ett nederlag.”

Tyresö Sjö

Tyresö kommun har genomfört medarbetarundersökning i samarbete med Zondera vid tre tillfällen – 2013, 2016 samt 2018.

Det har givit oss en kontinuitet, förutsägbarhet och möjlighet att tillsammans utveckla och effektivisera processen från uppstartsmöte till resultatutskick, berättar ansvariga på kommunen.

Vidare har vi har även utvärderat processen tillsammans några månader efter avslutad medarbetarundersökning. Då har vi kunnat ta tillvara på det som fungerat bra samt fångat upp potentiella utvecklingspunkter att ta med till nästkommande tillfälle. Vårt samarbete har även givit oss goda möjligheter att följa upp utvecklingen av våra verksamheter med en jämförbarhet över åren.

Hur upplever ni samarbetet med Zondera?

Vi har så gott som uteslutande goda erfarenheter av samarbetet med Zondera. Våra kontaktpersoner upplevs alltid som engagerade, lyhörda och lösningsfokuserade. När vi efterfrågat information eller material har de alltid agerat snabbt och kan oftast möta vår efterfrågan.

Vi upplever att Zondera har starkt kundfokus där de vill möta och anpassa sin process efter våra behov, vilket varit mycket uppskattat av oss på Tyresö kommun!

Tyresö Park

Positiva effekter på verksamheten

Medarbetarundersökningen framför allt bidragit till att identifiera vilka områden våra olika enheter och verksamheter behöver fokusera på framåt. Mer specifikt kan vi se att de chefer och medarbetare som bestämmer sig för att låga resultat inte är ett nederlag som de vill gömma undan, utan någonting de faktiskt kan och vill arbeta med att förbättra, kan lyckas väldigt bra. Det ser vi när vi följer upp detta ett par år senare, i nästkommande medarbetarundersökning.

Läs mer om Zonderas medarbetarundersökningar, klicka här

Tyresö kommun - Logotyp
Tyresö Slott