Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbetsmiljö är allt det som påverkar oss människor på jobbet – den omgivning vi vistas i och de förutsättningar utifrån vi utför vårt arbete.

Syftet med en arbetsmiljöenkät är att få en översiktlig bild av hur arbetsgruppen uppfattar sin arbetsmiljö. I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden.

Med arbetsmiljöenkäten får ni en bra helhetsbild över era behov på kort och lång sikt.

Helhetsbild av behov

Arbetsmiljöenkäten kan genomföras för hela organisationen eller delar av den. Zondera sammanställer resultatet i en resultatrapport som visar svarsfördelningen på varje fråga för hela organisationen och kan även visas ner till gruppnivå. Enkätsvaren är naturligtvis sekretesskyddade.

Med arbetsmiljöenkäten får ni en bra helhetsbild över era behov på kort och lång sikt. Med underlaget som stöd kan ni prioritera vilka insatser som behöver genomföras för att få en bättre arbetsmiljö. Med hjälp av resultatet kan ni utveckla er arbetsmiljö och skapa en gemensam grund att stå på. Resultatet kan även användas som ett diskussionsunderlag i arbetsgruppen.

Arbetsmiljöverkets föreskrift

I och med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö skärps kraven på arbetsgivare att tillhandahålla och kontinuerligt följa upp en god arbetsmiljö.

Föreskriften fokuserar på organisatorisk arbetsmiljö (krav som ställs på arbetstagarna, vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet) och social arbetsmiljö (hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och stöd från chefer och kollegor).

En metod för en bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket liknar det systematiska arbetsmiljöarbetet vid en metod för att förbättra arbetsmiljön. Det kan ses som en kontinuerlig process på arbetsplatsen. Ibland liknas SAM vid ett hjul.

Föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete

Att arbeta med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt är ett ansvar som alla arbetsgivare har, oavsett storlek.

Detta regleras dels i Arbetsmiljölagen, dels i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 (som du hittar som PDF här). Där finns även allmänna råd om hur en arbetsplats kan tillämpa föreskrifterna.

Enligt 2 § i denna föreskrift innebär SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete att ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

SAM Arbetsmiljöverket

Så här illustrerar Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete för att förbättra arbetsmiljöförhållandena på en arbetsplats. Källa: av.se.

Balanserad arbetsbelastning

Föreskriften medför ett ökat fokus på en balanserad arbetsbelastning och på att ha kända rutiner för hantering av kränkande särbehandling.

Varje arbetsgivare ska även sätta mål för arbetsmiljöarbetet och medarbetarna ska involveras i arbetet med att ta fram målen.

Den nya diskrimineringslagstiftningen från januari 2017 ställer ytterligare skärpta krav på arbetsgivaren, då man nu är ålagd att kartlägga, följa upp och vidta aktiva åtgärder utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.

De nya diskrimineringsgrunderna är; ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck.

Arbetsmiljöenkät

Ett ökat fokus behöver läggas på både kontinuerlig kartläggning, uppföljning och att arbeta med förebyggande åtgärder.

För att få en initierad bild av hur arbetsgruppen uppfattar sin arbetsmiljö, kan man göra en arbetsmiljöenkät.

Enkäten bör utgå från Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, dvs Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och samtidigt spegla de nya föreskrifterna och lagstiftningen.

Vem är ansvarig?

Alla som jobbar på en arbetsplats måste vara uppmärksamma på arbetsmiljön, men arbetsgivaren har det största ansvaret.

Så här ser ansvarsförhållandena ut:

  • Arbetsgivare: Bär huvudansvaret för SAM. Måste känna till vilka lagar och regler som gäller.
  • Medarbetare: Deltar genom att rapportera sjukdom, olycksfall, risker och tillbud. Kan föreslå åtgärder och ge feedback på åtgärder som gjorts.
  • Chefer: Representerar arbetsgivaren.
  • Skyddsombud: Representerar arbetstagarna. Är med då arbetsmiljöåtgärder planeras och åtgärdas.
  • Personalavdelningen: HR kan ha en viktig roll att stötta det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel med en årlig uppföljning.
  • Företagshälsovården: En expertresurs som kan anlitas för undersökningar, riskbedömningar, uppföljning och utbildning.

Konsultstöd

Zonderas erfarna konsulter hjälper dig att ta fram ett frågebatteri som passar just din organisations behov av kontinuerlig uppföljning. Resultatet ger er en bra helhetsbild över era behov både på kort och lång sikt.

Ni får också rekommendationer kring vilka insatser ni behöver prioritera för att nå en bättre arbetsmiljö.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig