Enkät

Enkät

En enkät är en undersökning med frågor som ställs till olika människor, ofta ganska många.

Det handlar vanligtvis om enkätfrågor via ett formulär för att samla in svar. Svaren kan samlas in i pappersform, online eller via telefon.

Syftet med enkätundersökningar att få in data som sedan kan vidarebearbetas och analyseras. Den som svarar på en enkät kallas för respondent.

På engelska heter enkät ”survey”, ”questionnaire” eller ”poll”.

Vill du göra en enkätundersökning?

Läs mer om våra undersökningar och enkäter, eller kontakta oss direkt!


Typer av enkäter

Det finns flera typer av enkäter:

Pappersenkät

Traditionellt sett genomfördes undersökningar genom pappersenkäter. Det är ett frågeformulär som tryckts och skickats ut till respondenterna. Denna typ av enkäter är sällsynt idag.

Telefonundersökning

En alternativ variant var och är fortfarande att ställa frågorna via telefon. Då ringer den som genomför undersökningen upp varje respondent och fyller själv i svaren i frågeformuläret. Opinionsinstitut använder ofta denna undersökningsmetod.

Webbenkät

En webbenkät är en enkätundersökning som genomförs på Internet. En sådan undersökning kan göras på ett kontrollerat sätt genom att utvalda respondenter bjuds in via e-post. Det finns även webbenkäter där vem som helst kan svara. Sådana finns ibland på olika webbportaler. Vissa webbplatser använder även pop-up-enkäter.

Enkät via e-post

Det går att skicka ut enkäter till respondenterna via e-post. I de flesta fall sker det i form av en introduktionstext följt av en länk till enkäten som fylls i online. Företag, skolor, kommuner och föreningar använder ofta utskick via e-post.


Enkätfrågor

Oavsett om det är ett skriftligt formulär eller en telefonintervju innehåller enkäten ett antal enkätfrågor.

Det finns olika frågetyper:

 • Flervalsfrågor: Den som svarar kan välja ett eller flera förutbestämda alternativ. Detta är den vanligaste typen av enkätfråga. Det finns många typer av flervalsfrågor (se nedan).
 • Checklista: En lista där det går att kryssa för ett eller flera svarsalternativ.
 • Betygsskala: Kallas även rangordningsfråga, rankingskala eller skallinje. Respondenten prickar in sitt svar på en skala, t.ex. från 0 till 100.
 • Likertskala: Mäter vad den som svarar tycker i en viss fråga. Det kan t.ex. vara en fråga som ”Håller du med om att…?”. Det kan finnas två eller fler svarsalternativ, t.ex. ”ja”, ”nej”, ”håller delvis med”.
 • Matrisfråga: Används om du har många frågor med samma svarsalternativ. Frågorna kan då stå på y-axeln och svarsalternativen på x-axeln. Den som svarar kan snabbt bocka för sina svar.
 • Listrutefråga: En typ av fråga som används i webbenkäter. Möjliga svarsalternativ visas i en rullbarslista.
 • Öppen fråga: Respondenten fyller i ett svar med egna ord i en textruta.
 • Demografisk fråga: Används för att samla in information om enkätdeltagarna, t.ex. inkomstnivå, ålder, kön och var de bor.
 • Filterfråga: Används för att guida den som svarar vidare till en senare del av formuläret. T.ex. ”Om du svarat nej, hoppa till fråga 14”.

Enkätverktyg

Det finns ett stort utbud av enkätverktyg för att göra onlineenkäter.

Här är några av de vanligaste:

 • Google forms
 • Qualtrics
 • Surveymonkey
 • Jotform
 • Typeform
 • Wufoo
 • Formstack
 • Surveygizmo
 • Zoho Survey
 • Questionpro
 • Sgosurvey
 • Asknicely
 • Qualaroo

Vill du genomföra en personalenkät eller kundundersökning?

Zondera har arbetat med medarbetarundersökningar och kundenkäter i över 20 år.

Vi hjälper dig att ställa de rätta frågorna så att du får ett bra underlag och kan fatta rätt beslut.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig