Respondent

Respondent

En respondent är en person som svarar på en enkät. Det kan också vara en person som svarar på frågor i en intervju, exempelvis en telefonintervju.


Respondenturval

Inför en enkätundersökning behöver den som genomför undersökningen göra ett respondenturval. Det innebär att man väljer ut vilka som ska delta.

Ett väl genomfört respondenturval är nödvändigt för att resultatet från undersökningen ska bli rättvisande. Särskilt viktigt är det om enkäten endast omfattar ett urval ur en större population.


Respondenter i den akademiska världen

I den akademiska världen kallas den person som försvarar en akademisk uppsats eller doktorsavhandling för respondent. Den person som utfrågar respondenten kallas för opponent.


Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig