Enkätens uppbyggnad

Enkät - medarbetarundersökning

De frågor och frågeområden som inkluderas i vårt basformulär för medarbetarundersökning baseras på forskning vilka visar ett starkt samband mellan investeringar i medarbetarnas utveckling och organisationers lönsamhet. Områden som mäts i en medarbetarundersökning är exempelvis ledarskap, arbetsförutsättningar, samarbete och värderingar.

Frågor och områden i Zonderas medarbetarundersökning

Första steget i processen för att påbörja en medarbetarundersökning är att tillsammans med er gå igenom förutsättningarna för medarbetarundersökningen samt definiera syfte och mål. Vidare utformar vi en enkät som på ett relevant sätt mäter önskade områden.


Några konkreta exempel på frågor och frågeområden i Zonderas medarbetarundersökning:

Allmänt

- Mitt arbete engagerar mig
- Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation

Medarbetarskap

- Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt arbetsområde
- I mitt arbete har jag nytta av mina kunskaper och färdigheter
- Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt
- Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete

Ledningsgruppen

- Jag har förtroende för organisationens ledningsgrupp
- Organisationens ledningsgrupp är öppen och ärlig i sin kommunikation

Ledarskap

Jag tycker att min närmaste chef...

- inger förtroende
- är öppen och ärlig i sin kommunikation
- är tillgänglig
- gör det tydligt vad som förväntas av mig

Arbetsförutsättningar

- Vi har effektiva arbetsrutiner på min avdelning
- Jag har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta enligt våra rutiner
- Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig