Workshop

Workshop

En workshop eller arbetsseminarium är en form av träningssession där deltagarna tillsammans bidrar till ett resultat. Vanligtvis har en workshop en mötesledare vars roll är att facilitera arbetet.


Syftet med en workshop

Varje workshop kan ha sina specifika syften men ofta handlar det om att dra nytta av kompetens och erfarenhet i en hel grupp för att lösa olika utmaningar och problem i en organisation. Workshopen gör det möjligt att mer effektivt ta vara på det humankapital som finns inom organisationen för att uppnå ett visst mål.

Deltagarna får komma till tals och bidra med sina egna åsikter och tankar kring hur olika uppgifter kan eller ska lösas. Ett exempel är att diskutera hur en handlingsplan ska verkställas i praktiken.

Workshops har ofta en positiv inverkan på arbetsklimatet och kan hjälpa till att förbättra förtroendet mellan medarbetare, chefer och ledning. Därmed kan arbetsseminarier vara en viktig del av organisationsutveckling – både genom det som diskuteras och genom själva processen i sig.


Workshop eller seminarium?

Det finns likheter mellan en workshop och ett seminarium till formen, men det är inte riktigt samma sak. Den stora skillnaden är att en workshop bara har ett mål medan det exakta innehållet och resultatet skapas av deltagarna på plats. I ett seminarium är både innehåll och mål satta från början.

Fokus ligger på att gruppen ska vara med och bidra med innehåll och lösningar på ett eller flera problem eller på olika frågeställningar. Workshopsledaren ser till att arbetet sker under ordnade och konstruktiva former.

Ännu större skillnad är det mellan en workshop och en föreläsning. Det sistnämnda handlar som regel om en envägskommunikation där deltagarnas roll är mer passiv. En workshop har oftast också färre deltagare än en föreläsning.


Planera väl

För att en workshop ska ge ett bra resultat är det viktigt att planera och förbereda den väl. Även om en grupp människor sitter på mängder med kunskap och erfarenhet blir effekten av en workshop begränsad om den inte organiseras på ett smart sätt.

Därför behövs en facilitator eller koordinator vars roll är att planera och leda workshopen. En annan aspekt är att bjuda in rätt människor till arbetsseminariet. Deltagarna bör på förhand veta vad syftet och målet är så att de kan förbereda sig.

Sätt ihop en agenda och bestäm hur lång tid varje delmoment får ta.

Ett tips är att bara fylla agendan till 80 procent. På så vis finns det marginal ifall diskussionen drar ut på tiden. Det är nämligen viktigt att hinna uppnå syftet med workshopen samtidigt som det finns utrymme för konstruktiva diskussioner.

Ett annat tips är att anordna en workshop i lokaler som är tillräckligt rymliga så att ni slipper trängas. Sitt kring ett eller flera bord eller i sittgrupper. Att sitta på rad som vid en föreläsning fungerar inte så bra i en workshop där syftet är att deltagarna ska vara med och tillsammans arbeta fram ett resultat.


Vill du ha hjälp med att organisera en givande workshop?

Zondera har organisationskonsulter med lång erfarenhet av att facilitera konstruktiva worskhops. Vi kan även träna chefer och HR i workshopsmetodik så att din organisation kan ordna nästa arbetsseminarium på egen hand!

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig