Humankapital

Humankapital

Humankapital är människors kunskap, färdigheter och egenskaper som ett sätt att skapa värde för en verksamhet. Genom att ta till vara på och stärka humankapitalet kan företag och organisationer stärka sin position och öka sitt värde.


En immateriell tillgång

Humankapital är en immateriell tillgång. Det är något som inte syns i balansräkningen. Likväl har det stor betydelse för organisationens förmåga att bedriva och utveckla sin verksamhet.

Kort och gott handlar humankapital om alla de människor som arbetar på en arbetsplats.

Till skillnad från maskiner och utrustning går det inte att ”äga” människor och deras förmågor. Istället behöver ledning och chefer hitta sätt att motivera och engagera sina medarbetare.


Varför är humankapitalet viktigt?

En väl genomförd personalpolicy för att behålla och stärka humankapitalet inom organisationen har många fördelar för verksamheten.

Det kan bland annat leda till högre effektivitet och mindre omkostnader på grund av personalomsättning.

En bieffekt av ett sådant arbete kan vara en bättre arbetsmiljö, ökat välmående på arbetsplatsen och färre sjukskrivningar.


Olika aspekter av humankapital

Humankapital handlar om det värde som finns hos dina medarbetare. Det är egentligen alla de byggstenar som gör oss människor till individer.

Här är några exempel på vad humankapital kan innebära:

Kunskap

Dina anställdas utbildning räknas som en del av humankapitalet. Kunskapen är inte något som är konstant. Den kan vidareutvecklas genom exempelvis kurser och genom att låta personal prova på nya arbetsuppgifter.

Färdigheter

Färdighet handlar om att kunna omsätta kunskapen i handlingar. En formell utbildning är bara en del av humankapitalet. Det är först när dina anställda förmår omvandla sina kunskaper i praktiken som verkligt värde skapas.

Egenskaper

Varje individ har sina karaktärsdrag och egenskaper. Hit hör exempelvis humör, temperament, kreativitet och social kompetens. Vilka egenskaper dina medarbetare har kan påverka dynamiken på arbetsplatsen. Inte sällan är det positivt med en mix av individer för att skapa en mångfald som kan gynna verksamheten.

Insikt i dessa aspekter är viktigt för att kunna ta tillvara på och stärka humankapitalet inom organisationen.


HR-avdelningens ansvar

Vanligtvis är det HR-avdelningen, i den mån en sådan finns, som ansvarar för hur humankapitalet hanteras på en arbetsplats.

Hit hör bland annat att:

  • Rekrytera ny personal
  • Utbilda och vidareutveckla de anställda
  • Sköta incitamentsprogram

Ta vara på organisationens humankapital!

Humankapitalet är en av de viktigaste resurserna, oavsett om det är ett företag eller en annan typ av organisation.

Vårt mål på Zondera är att dina medarbetare ska kunna gå med lätta steg till jobbet. Det blir inte bara trevligare för dem och för dig som arbetsgivare – det är också en lönsam strategi i längden.

Vill du diskutera hur du kan stärka humankapitalet i din verksamhet? Zondera har över 20 års erfarenhet av medarbetarundersökningar och organisationsutveckling.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig