Föreskrift

Föreskrift

En föreskrift är regler som en myndighet har beslutat om. Föreskrifter är bindande och måste följas. En myndighet behöver ett bemyndigande från regeringen eller riksdagen för att kunna utfärda föreskrifter.


Föreskrifter regleras genom regeringsformen

I Sverige regleras föreskrifter i regeringsformen 8 kap. Där står bland annat att en föreskrift kan meddelas genom lag eller förordning. Myndigheter kan också meddela en föreskrift på uppdrag av regeringen eller riksdagen.

Till exempel kan Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och andra myndigheter utfärda föreskrifter utan att riksdagen eller regeringen måste fatta något nytt beslut.

Dessutom kan en kommun ha rätt att ge ut en lokal föreskrift med mer detaljerade bestämmelser än vad som finns i förordningar. Exempel är hälsoskyddsföreskrifter, lokala miljöföreskrifter och trafikföreskrifter inom kommunen.


Syftet med föreskrifter

Syftet med föreskrifter är att göra det möjligt att utforma mer detaljerade regler än vad det finns plats för i lagar och förordningar. Ofta går det också snabbare att ta fram en ny föreskrift än att exempelvis stifta en ny lag.

Föreskrifter kommer på fjärde plats i regelhierarkin, efter grundlagar, övriga lagar och förordningar. De är dock överordnade myndigheters allmänna råd, vilka inte kräver något bemyndigande.


Föreskrift på remiss

När en myndighet har utarbetat ett förslag på en föreskrift går den på remiss innan den antas. Syftet med remisser är att få in synpunkter på hur föreskriften kan göras bättre och om den eventuellt har några brister.

Myndigheter brukar skicka sina föreskrifter på remiss till exempelvis branschorganisationer, fackliga organisationer, företag, arbetsgivarorganisationer, andra myndigheter och universitet.

Det är egentligen fritt fram för vem som helst att lämna synpunkter på en föreskrift, även om man inte fått den genom en remiss. Varje myndighet anger en remisstid under vilken det är möjligt att inkomma med feedback.


Viktiga föreskrifter för en bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket är en av de myndigheter som ger ut föreskrifter. Denna myndighet har regeringens och riksdagens uppdrag att se till så att organisationer och företag följer lagar om arbetsmiljö och arbetstider.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter samlas i myndighetens författningssamling som går under beteckningen AFS. Denna förkortning följs av det årtal då föreskriften antogs samt ett nummer. Totalt finns över 100 föreskrifter från denna myndighet.

En av de mest centrala föreskrifterna från Arbetsmiljöverket är AFS 2001:1 om Systematiskt Arbetsmiljöarbete, eller SAM.

I SAM står bland annat att varje arbetsgivare har ett ansvar att arbeta systematiskt med arbetsmiljön oavsett hur stor organisation det är. I det ingår att undersöka (exempelvis genom en medarbetarenkät), genomföra förändringar och följa upp så att olycksfall och ohälsa i arbetet kan förebyggas.

AFS 2015:4 om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) är en annan viktig föreskrift från Arbetsmiljöverket. Den förtydligar vad en arbetsgivare ska göra inom ramarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här står bland annat att läsa om mål, kunskapskrav, arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig