Organisatorisk arbetsmiljö

Organisatorisk arbetsmiljo

Organisatorisk arbetsmiljö är ett begrepp som ingår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Dessa syftar till att förebygga ohälsa och främja en sund arbetsmiljö.


Syfte med föreskrifterna

Syftet med denna föreskrift är att motverka att folk blir sjuka på grund av kränkande särbehandling eller ohälsosam arbetsbelastning på jobbet.

Till exempel har forskningen visat att en bristande organisatorisk och social arbetsmiljö kan leda till hälsoproblem som exempelvis:

 • Sömnstörningar
 • Problem med ryggenryggen
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Depression

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön leder ofta till ökad stress. Det i sin tur kan leda till sämre koncentration, minne och förmåga att lösa problem och fatta beslut. Sådana problem drabbar givetvis den berörda individen men även arbetsplatsen som helhet.

Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifterna i samråd med olika parter på arbetsmarknaden. Tyngdpunkten ligger på hur man kan förebygga arbetsmiljön.

Dessa föreskrifter kompletterar och förtydligar det systematiska arbetsmiljöarbetet som varje arbetsgivare måste ägna sig åt. Tanken är att man med hjälp av tydligare regler ska stärka rättssäkerheten och göra det enklare för arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön.

Däremot är syftet inte att detaljstyra vad arbetsgivaren ska göra. Orsaken är att skillnaden mellan olika arbetsplatser, branscher och yrken är så pass stor att det blir ineffektivt att styra alltför detaljerat.


Vad är organisatorisk arbetsmiljö?

Begreppet organisatorisk arbetsmiljö är mångsidigt och omfattar det sätt som arbetet påverkas av följande faktorer:

 • Ledning och styrning
 • Delaktighet
 • Kommunikation
 • Fördelnings av arbetsuppgifter
 • Handlingsutrymme
 • Resurser, krav och ansvar

Vad är social arbetsmiljö?

Med social arbetsmiljö menas det sätt som arbetet på arbetsplatsen påverkas av dessa aspekter:

 • Samarbete
 • Socialt samspel
 • Stöd från kollegor och chefer

Alla arbetsplatser omfattas

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö omfattar alla verksamheter där en arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Det enda undantaget är personer som genomgår en utbildning eller är under vård i anstalt.

Tips – Arbetsmiljöverket har en FAQ om organisatorisk och social arbetsmiljö där de ger svar på de vanligaste frågorna.


Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig