Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) handlar om att undersöka, bedöma och åtgärda brister i arbetsmiljön för att förebygga olyckor och hälsoproblem på arbetsplatsen. Det regleras genom en föreskrift från Arbetsmiljöverket och gäller för alla arbetsgivare i Sverige.


Föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete

Att arbeta med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt är ett ansvar som alla arbetsgivare har, oavsett storlek.

Detta regleras dels i Arbetsmiljölagen, dels i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 (som du hittar som PDF här). Där finns även allmänna råd om hur en arbetsplats kan tillämpa föreskrifterna.

Enligt 2 § i denna föreskrift innebär SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete att ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö̈ uppnås”.


En metod för en bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket liknar det systematiska arbetsmiljöarbetet vid en metod för att förbättra arbetsmiljön. Det kan ses som en kontinuerlig process på arbetsplatsen.

Ibland liknas SAM vid ett hjul:

SAM Arbetsmiljöverket

Så här illustrerar Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete för att förbättra arbetsmiljöförhållandena på en arbetsplats. Källa: av.se.

Tips!

Genom att göra en arbetsmiljöenkät får du som arbetsgivare viktig information om vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra miljön på arbetsplatsen. Vi på Zondera har över 20 års erfarenhet av enkäter och arbetsmiljöarbete.

Kontakta oss så hjälper vi dig med SAM!

Vem är ansvarig?

Alla som jobbar på en arbetsplats måste vara uppmärksamma på arbetsmiljön, men arbetsgivaren har det största ansvaret.

Så här ser ansvarsförhållandena ut:

  • Arbetsgivare: Bär huvudansvaret för SAM. Måste känna till vilka lagar och regler som gäller.
  • Medarbetare: Deltar genom att rapportera sjukdom, olycksfall, risker och tillbud. Kan föreslå åtgärder och ge feedback på åtgärder som gjorts.
  • Chefer: Representerar arbetsgivaren.
  • Skyddsombud: Representerar arbetstagarna. Är med då arbetsmiljöåtgärder planeras och åtgärdas.
  • Personalavdelningen: HR kan ha en viktig roll att stötta det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel med en årlig uppföljning.
  • Företagshälsovården: En expertresurs som kan anlitas för undersökningar, riskbedömningar, uppföljning och utbildning.
nyhetsbrev

Kontakta oss

Fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig