På Zonderas webbplats använder vi cookies. Klicka här för att godkänna vår användning av det.
Läs mer här.
sam

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbetsmiljö är allt det som påverkar oss människor på jobbet – den omgivning vi vistas i och de förutsättningar utifrån vi utför vårt arbete.

I och med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö skärps kraven på arbetsgivare att tillhandahålla och kontinuerligt följa upp en god arbetsmiljö. Föreskriften fokuserar på organisatorisk arbetsmiljö (krav som ställs på arbetstagarna, vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet) och social arbetsmiljö (hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och stöd från chefer och kollegor).

Föreskriften medför ett ökat fokus på en balanserad arbetsbelastning och på att ha kända rutiner för hantering av kränkande särbehandling. Varje arbetsgivare ska även att sätta mål för arbetsmiljöarbetet och medarbetarna ska involveras i arbetet med att ta fram målen.


arbetsmiljö

Den nya diskrimineringslagstiftningen från januari 2017 ställer ytterligare skärpta krav på arbetsgivaren, då man nu är ålagd att kartlägga, följa upp och vidta aktiva åtgärder utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder. De nya diskrimineringsgrunderna är ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck. Ett ökat fokus behöver läggas på både kontinuerlig kartläggning, uppföljning och att arbeta med förebyggande åtgärder.

För att få en initierad bild av hur arbetsgruppen uppfattar sin arbetsmiljö, kan man göra en arbetsmiljöenkät. Enkäten bör utgå Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, dvs Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och samtidigt spegla de nya föreskrifterna och lagstiftningen.

Zonderas erfarna konsulter hjälper dig att ta fram ett frågebatteri som passar just din organisations behov av kontinuerlig uppföljning. Resultatet ger er en bra helhetsbild över era behov både på kort och lång sikt. Ni får också rekommendationer kring vilka insatser ni behöver prioritera för att nå en bättre arbetsmiljö.


Henrik Otterbeck

Undersökningskonsult

+46 70 677 69 58

henrik.otterbeck@zondera.com

Kristina Stumpf

Undersökningskonsult

+46 73 352 72 05

kristina.stumpf@zondera.com